Taal: Nederlands (geactiveerd) Sprache: Deutsch

Vereniging: opgaven en doelstellingen

Publicaties

De "Rundbrieven" zijn het visitekaartje van een filatelistische werkgroep (ARGE), ze bevatten actuele informatie, geven achtergrondinformatie over verscheidene thema's en vormen een discussieplatform voor de leden van de groep.

Jaarbijeenkomsten

Het "Jahrestreffen" is het jaarlijkse hoogtepunt van een ARGE. De Algemene Ledenvergadering bepaalt de werkzaamheden en de ontwikkeling van de groep.

Leden

Een ARGE "leeft" van de contacten tussen de leden onderling en van hun bereidheid mee te werken binnen de vereniging.

Nieuwe uitgaven

Nieuwe postzegeluitgaven, nieuwe stempels of postwaardestukken worden in de Rundbrieven opgenomen.

Opbouw van een verzameling

Een belangrijke opgave voor de vereniging bestaat daarin, de leden aan te moedigen een (tentoonstellings-)verzameling op te bouwen, daarvoor tips te geven en daarbij zo nodig hulp te bieden.

Thematische filatelie

De ontwikkeling van de thematische filatelie en de daarvoor geldende reglementen wordt nauwlettend gevolgd en in zowel de rundbrieven als tijdens het Jahrestreffen behandeld en kritisch bediscussieerd.

Ornithologie

Vakkennis met betrekking tot de ornithologie is voor de opbouw van een thematische verzameling onontbeerlijk.

Presentatie

Aan een positieve presentatie van de ARGE dragen inhoudsrijke en goed vormgegeven Rundbrieven bij, evenals eigen tentoonstellingen en publicaties in filatelistische vaktijdschriften. Daarbij horen eveneens contacten met andere groepen of organisaties.

Deze pagina bevat slechts een beknopt overzicht van de belangrijkste opgaven en doelstellingen van de ARGE. Nadere details kunt U op de betreffende pagina's vinden.